502 MAG. MPI (GEN VI) GM 502 V-8 1996 - 0F802600 THRU 0K999999Sorry, not found