5.7L COMPETITION SKI GM 350 V-8 1996 - 0F775200 THRU 0K040003Sorry, not found