5.7L COMPETITION SKI GM 350 V-8 1987-1995 - 0B514627 THRU 0F775199Sorry, not found