5.7L (2 BBL.) GM 350 V-8 1997 - 0K001527 THRU 0K999999Sorry, not found