465 GM 502 V-8 1990-1992 - 0C849992 THRU 0F213244Sorry, not found