30 JET (3 CYL.) - 0G590000 THRU 0G760299Sorry, not found