260 GM 350 V-8 1987 - 0B525982 THRU 0B773304Sorry, not found